วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ลูกเสือสามัญ


การฝึกอบรมลูกเสือสามัญ
ภาคเรียนที่ 1
ลำดับที่ 1 ปฐมนิเทศ ชี้แจงกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือโท
ลำดับที่ 2 การรู้จักตนเอง
- การบรรจุเครื่องหลัง การกางเต้นท์
- การเตรียมเครื่องปัจจุบันพยาบาล
- การก่อกองไฟ
- การปรุงอาหาร เครื่องดื่ม
ลำดับที่ 3 การช่วยเหลือผู้อื่น
- การปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กน้อย
- การใช้ผ้าสามเหลี่ยม
- การบอกชื่อ ชี้แนะ นำทาง สถสานที่สำคัญในท้องถิ่น
ลำดับที่ 4 แนะนำการเลือกและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษ
ลำดับที่ 5 การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ
- เรียนรู้เรื่องทิศ
- การใช้แผนที่และเข็มทิศ
ลำดับที่ 6 การบำเพ็ญประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดกิจกรรมลูกเสือ

*** เปิดประชุมกอง
*** เกม เพลง
*** การปฏิบัติกิจกรรม
*** เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
*** ปิดประชุมกอง

ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรม

1. สถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบ สามารถพิจารณาจัดแบ่งจำนวนครั้งในการประชุมกอง ตลอดจนหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับปรัชญา เป้าหมาย ของสถานศึกษาได้
2. สามารถเลือก เกมและเพลงได้ตามความเหมาะสมและหลากหลาย
3. การจัดกิจกรรมประกอบการประชุมกองทุกครั้ง ควรมีกิจกรรมที่เน้นการสร้างประสบการณ์ของกระบวนการกลุ่ม
4. ก่อนการปิดประชุมกองทุกครั้งผู้รับผิดชอบควรควรกระตุ้นความคิดให้ลูกเสือ เนตรนารีได้ตระหนักในค่านิยมที่ดีตามหลักการของลูกเสือ เนตรนารี
5. ควรจัดประสบการณ์ให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยเฉพาะการเข้าค่ายพักแรม ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี