วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การจัดกิจกรรมลูกเสือ

*** เปิดประชุมกอง
*** เกม เพลง
*** การปฏิบัติกิจกรรม
*** เล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์
*** ปิดประชุมกอง

ข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจกรรม

1. สถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบ สามารถพิจารณาจัดแบ่งจำนวนครั้งในการประชุมกอง ตลอดจนหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับปรัชญา เป้าหมาย ของสถานศึกษาได้
2. สามารถเลือก เกมและเพลงได้ตามความเหมาะสมและหลากหลาย
3. การจัดกิจกรรมประกอบการประชุมกองทุกครั้ง ควรมีกิจกรรมที่เน้นการสร้างประสบการณ์ของกระบวนการกลุ่ม
4. ก่อนการปิดประชุมกองทุกครั้งผู้รับผิดชอบควรควรกระตุ้นความคิดให้ลูกเสือ เนตรนารีได้ตระหนักในค่านิยมที่ดีตามหลักการของลูกเสือ เนตรนารี
5. ควรจัดประสบการณ์ให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยเฉพาะการเข้าค่ายพักแรม ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี